" alt="LogoMobile">

Rocketman v. Stal Poppy

M. Cuby v. Stepelo
M.V. Turbo Magic v.d. Kastanjehof
V. Joep v. stal Nieuwemoed
Premie: geen

Renwick v. Stal Poppy

M. Evita H. v.d. Wechterholt

M.V. Amigo v.d. Garderenshof

V. Egon Liebas

Premies: veulenpremie met kopplaats

2023 Stal Poppy